• Slide 01

Operační program:                       Podnikání, inovace konkurenceschopnost
Název programu:                          NEMOVITOSTI
Prioritní osa 2:                              Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Specifický cíl 2.3:                          Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Oprávněný žadatel:

malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)

územní samosprávné celky, jimi zřízená organizace nebo akciová společnost, v níž má územní nebo samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 %

Podporované aktivity:

Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.

Výše podpory:

Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.Výše dotace u malých podnikatelů může dosáhnou max. 45%, u středních podnikatelů může výše dotace činit max. 35% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.

Vybrané neinvestiční náklady (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Způsobilé výdaje projektu budou vedle Pravidel způsobilosti výdajů OP PIK blíže vymezeny v jednotlivých výzvách programu.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu prosím kontaktujte naše odborníky.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: +420 777 873 416