• Slide 01


Operační systém:                     Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                      POTENCIÁL
Prioritní osa 1:                          Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Specifický cíl 1.1:                      Zvýšit inovační výkonnost podniků

Oprávněný žadatel:
malí, střední a velcí podnikatelé

Cíl programu:

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Výsledky projektu by měly mít předpoklad pro tržní uplatnění.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 2 mil. Kč a maximálně ve výši 75 mil Kč/ 150 mil. v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti. Výše podpory může dosáhnout max. 50% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV
Dlouhodobý nehmotný majetek pořízení patentů, licencí a knowhow - do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt
Vybrané provozní náklady osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie pouze pro MSP Náklady na povinnou publicitu projektu.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu, prosím, kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 777 873 416