• Slide 01

Operační program:                       Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                          SLUŽBY INFRASTRUKTURY
Prioritní osa 1:                               Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.1 :                          Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu,vývoji a inovacích

Oprávněný žadatel:

  • podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů - velké podniky mohou získat podporu jen výjimečně na projekty negenerující příjmy
  • územní samosprávné celky a jejich svazky
  • veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávácí instituce

stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií

Cíl programu

Hlavním cílem programu je prostřednictvím dotací zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury,
která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi
podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na
realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke
zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody
jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

Podporovanými aktivitymi programu je zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií,tvorba sítě business angels, kteří poskytnou kapitál začínajícím podnikatelům

Podporované aktivity:

a) Poskytování služeb inovačním podnikům.

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních
expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším
inovativním MSP služby specializovaného poradenství.
Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

(i) strategické řízení a management inovací;
(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
(v) komercializace výsledků výzkumu;
(vi) přístupu ke kapitálu apod. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI.

b) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo
inovačního centra

c) V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení
kapacit pro společné využívání technologií.

d) V ojedinělých případech také výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude
prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.


Výše podpory:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 5 a 300 miliony korun. Projekty, jejichž součástí nebudou stavební práce, mohou získat dotaci 1 - 30 mil. Kč.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů
střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pozemků, budov, strojů a jiného zařízení
rekonstrukce a modernizace staveb
pořízení software, licencí a know-how
provozní náklady - služby expertních poradců, školení a semináře, mzdy apod.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 873 416