• Slide 01


Operační program:                                  Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                                     VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Prioritní osa 4:                                          Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
Specifický cíl 4.1 :                                     Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu


Oprávněný žadatel:
fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací bez ohledu na jejich velikost
malé, střední podniky a velké podniky

Cíl programu

Cílem programu je modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, zejména pokrývání tzv. bílých míst, kde takový přístup zatím neexistuje.

Podporované aktivity:

a) modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s

b) zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s

c) vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit

Výše podpory:

Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 000 000 Kč.
Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 200 000 000 Kč

Výše dotace nebude odvozena od velikosti podniku:
Míra podpory činí 50 % z prokázaných způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku žadatele.
Míru podpory lze zvýšit na základě odůvodnění v žádosti o podporu až na 80 % z prokázaných způsobilých výdajů v relevantních lokalitách (bílá místa), která se nacházejí v regionech, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků podporovat podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Způsobilé výdaje:

a) investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, zpravidla se jedná o síť bez jakýchkoli jiných aktivních komponentů; obvykle se skládá z infrastruktury inženýrských sítí, kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodných skříní

b) investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro zavedení sítě, například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů

c) investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA)

Kabelovody se rozumí podzemní potrubí nebo vedení používané k uložení kabelů (optických, kovových nebo koaxiálních) sítě.
Dalšími způsobilými výdaji mohou být např. náklady na projektovou dokumentaci, náklady na přípravu území apod. Způsobilost výdajů bude stanovena výzvou a pravidly způsobilosti výdajů.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 873 416