• Slide 01

Operační program:                                               Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                                                  SMART GRIDS 1 (Distribuční sítě)
Prioritní osa 3:                                                       Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání
                                                                                energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.3:                                                  Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Oprávněný žadatel:
střední a velké podniky

Cíl programu
Cílem programu je zlepšit kvalitu, spolehlivosti, bezpečnost a udržitelnost dodávek elektřiny konečným zákazníkům
a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Změny budou mít vliv na zvýšení
konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Podporované aktivity:

nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách
řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční

Výše dotace
Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 500 miliony korun.

střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů
velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 50 % způsobilých výdajů