• Slide 01

Operační program:                                 Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                                    SMART GRIDS 2 (Přenosová síť)
Prioritní osa 3:                                        Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
                                                                 nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl 3.3:                                     Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

Oprávněný žadatel:
velké podniky a provozovatele přenosových soustav

Cíl programu
Cíle programu Smart grids II. (přenosové soustavy) je podporovat výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven v souladu s konceptem chytrých sítí. Program Smart grids II. bude kombinovat specifické cíle 3.5 a 3.6, které jsou zaměřeny na rozvoj elektrických a tepelných soustav.


Podporované aktivity:
zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla
výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformačních stanic dle konceptu chytrých sítí


Způsobilé výdaje

  • instalace kogeneračních jednotek v dosud oddělených soustavách
  • rekonstrukce jednotek, která umožní vyšší úspory primární energie
  • budování nových předávacích stanic
  • posilování výkonu přenosové soustavy, zdvojování páteřních linek
  • výstavba a modernizace rozvoden a transformoven
  • dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek umožňující naplnění podporovaných aktivit

 

Výše dotace

dotace 1 – 500 mil. Kč
50 % způsobilých výdajů