• Slide 01

Operační program:                            Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:                               INOVAČNÍ VOUCHERY
Prioritní osa 1:                                    Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.2:                                Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Oprávněný žadatel:
podniky a podnikatelská uskupení
výzkumné organizace
orgány státní správy a samosprávy
neziskové organizace

Cíl programu
Primárním cílem programu Inovační vouchery je podpořit možnosti nákupu expertních služeb v oblasti inovací, které povedou ke zvýšení odborného know how podniku a napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji.

Podporované aktivity:
nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací
podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů

Způsobilé výdaje
externí služby poskytované výzkumnou organizací (měření, apod.)
osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatele inovační infrastruktury, pořádání seminářů, apod.

Výše dotace
Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 80 a 500 tisíci korun.