• Slide 01

Operační program:                                   Integrovaný regionální operační program
Název programu:                                      SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Prioritní osa 6.2:                                       Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priority 6.2.58                           Poskytování podpory sociálním podnikům

Oprávněný žadatel:

 • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
  veřejná obchodní společnost
  komanditní společnost
  společnost s ručením omezeným
  akciová společnost
  evropská společnost
  evropské hospodářské zájmové sdružení
  družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace


Cíl programu:
Cílem programu je podpora vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Podporované aktivity:
1. Vznik nového sociálního podniku
2. Personální a produkční rozšíření sociálního podniku

Projekt musí vytvořit nové pracovní místo pro osoby z cílových skupin a současně musí realizovat alespoň jednu z následujících aktivit:
rozšíření nabízených produktů a služeb,
rozšíření prostorové kapacity podniku,
zavedení nových technologií výroby,
zefektivnění procesů podniku,
zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.


3. Rozšíření stávajících podnikatelských aktivit OSVČ nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ

Způsobilé výdaje

Stavby a stavební úpravy
Nákup pozemků ( náklady mohou tvořit max. 10% z celkových způsobilývh výdajů
Nákup staveb
Zabezpečení výstavby
Projektová dokumentace
Drobný hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Služby
Povinná publicita

Výše dotace
Míra spolufinancování je 15 %. Finanční podpora je poskytnuta v režimu de minimis.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů 400 000Kč. Maximální výše způsobilých 4 900 000 Kč.