• Slide 01

Název programu:                                 PODPORA BYDLENÍ 
Vyhlašovatel:                                        Ministerstvo místního rozvoje

Oprávněný žadatel:

obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost,  OSVČ,vlastníci bytových jednotek, společenství nájemníků,společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, sociální družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech. U podprogramu Vstupní byt nemůže být žadatelem obec nebo spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech nebo zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, aby nedošlo k překryvu s Integrovaným regionálním operačním programem.

Cíl programu:
Cílem programu je zvyšovat dostupnost bydlení a také jeho kvalitu.


Podprogramy:

Podporované byty
- podpora vzniku tzv. pečovatelských bytů, vstupních bytů a výstavba Komunitních domů seniorů. Podpora se poskytuje na výstavbu nebo pořízení podporovaných bytů určených pro sociální bydlení osob, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení příjmově a na výstavbu bytů pro osoby znevýhodněné vysokým věkem či špatným zdravotním stavem. Dotace se poskytuje až do výše 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Příjemcem dotace mohou být vyjmenované právnické osoby, včetně obcí (neplatí pro vstupní byty).

Olověné rozvody
- umožňují získat dotaci ve výši až 20 tis. Kč na jednu bytovou jednotku poskytuje vyjmenovaným vlastníkům trvale užívaných staveb pro bydlení. Cílem je snížení zdravotně závadného olova v pitné vodě.

Bytové domy bez bariér
- podpora je poskytována na odstraňování bariér (bezbariérové úpravy vstupu do domu a výstavba výtahů v bytovém domě, který jím není vybaven) ve starší bytové zástavbě. Příjemcem dotace jsou vyjmenovaní vlastníci bytových domů. Dotace se poskytuje ve výši až 50 % z celkových nákladů, max. 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu a max. 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav.

 

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti o dotaci prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.