• Slide 01
Operační program:                        Podnikání, inovace konkurenceschopnost
Název programu:                           NEMOVITOSTI
Prioritní osa 2:                                Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Specifický cíl 2.3:                            Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
Termín pro plné žádosti:             od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016
 
Oprávněný žadatel:                  
  • malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)
  • územní samosprávné celky, jimi zřízená organizace nebo akciová společnost, v níž má územní nebo samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 %

 

Podporované aktivity:

Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.
Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.

Výše podpory:

Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč.Výše dotace u malých podnikatelů může dosáhnou max. 45%, u středních podnikatelů může výše dotace činit max. 35% z  celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov.
Vybrané neinvestiční náklady (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Způsobilé výdaje projektu budou vedle Pravidel způsobilosti výdajů OP PIK blíže vymezeny v jednotlivých výzvách programu.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu prosím kontaktujte naše odborníky.
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: +420 777 873 416