• Slide 01

Operační program:            Podnikání, inovace, konkurenceschopnost
Název programu:               TECHNOLOGIE pro mikropodniky
Prioritní osa 2:                    Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Specifický cíl 2.1 :               Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových malých a středních podniků

Oprávněný žadatel:           

malí a střední podnikatelé (do 200 zaměstnanců)                                    

Cíl programu:

Cílem programu je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků v hospodářsky problémových regionech, přispívajících rozvoji těchto regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Výše podpory:

Dotace na jeden projekt je poskytována v minimální výši 500 tis. Kč
Výše podpory pro malé podnikatele může dosáhnout max. 50% z celkových způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:

• dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost,
• drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií
• dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízen.

Pro bližší informace a možnost zpracování žádosti do programu prosím kontaktujte naše odborníky.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +420 777 873 416