• Slide 01

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE:

Níže uvedené programy přijímají v současné chvíli žádoti o dotaci nebo se příjem žádostí otevře v nejbližší době. Do většiny programů ( týká se většiny programů OP PIK) se podávají žádosti ve dvou kolech. V prvním kole je třeba registrovat projekt podáním registrační žádosti. Pakliže je projektová vize schválena, připravuje se již plná žádost o dotaci, jejíž povinnou přílohou je studie proveditelnosti nebo podnikatelský plán a finanční plán. V některých případech je k plné žádosti nutné doložit i stavební povolení, či posudky EIA, SEA nebo Natura 2000. Příprava kvalitní žádosti o dotaci tedy vždy vyžaduje dostatek času. Je proto žádoucí  v případech, kdy vážně uvažujete o získání dotace zahájit přípravu projektu dříve, než je příjem žádostí do programů zahájen. Programy otevírají příjem žádostí v nepravidelných intervalech. Dobře připravený projekt má vždy vyšší šance na získání dotace, než ten s jehož přípravou se začíná až při otevření příjmu žádostí.

Zde uvádíme programy, které aktuálně přijímají žádosti o dotaci.

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ - pro zemědělce

PODPORA AGROTURISTIKY - pro zemědělce

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ - pro zemědělce

TECHNICKÉ VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN - pro zemědělce

Inovace program pro ochranu práv průmyslového vlastnictví

Nízkouhlíkové technologie

Obnovitelné zdroje energie

Služby infrastruktury

Spolupráce - technologické platformy

 Aplikace

Partnerství znalostního transferu

Spolupráce - Klastry

ICT a sdílené služby

Nová zelená úsporám - rodinné domy

Revitalizace vybraných památek

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání