• Slide 01

PRŮBĚŽNÉ MOŽNOSTI PRO ORGANIZACE VEŘEJNÉHO SEKTORU:

Nadační fond Dalkia Morava

Siemens - Fond pomoci

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové = Cesty k integraci

Nadace Charty 77 - Konto bariéry

Nadace Charty 77 - Počítače proti bariérám

Program ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Program EU ERASMUS+

Nadace ČEZ: grantové řízení Oranžové hřiště

Nadace ČEZ: grantové řízení Podpora regionů

Nadace VINCI - Grantové příspěvky nadace VINCI

Nadace Landek

Nadace OKD

Program Grundtvig

Program Leonardo da Vinci

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí

Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podpora aktivit na podporu začleňování osob s autismem a s poruchami autistického spektra

Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením

Podpora sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence

Mezinárodní Visegrádský fond

Příprava a vykonávání společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů

Podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávácím prostředím

Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Ochrana a obnova biologické diverzity a půdy a podpory ekosystémových služeb

Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

Budování kapacit a profesionalizace NNO

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hlavní město Prahu

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Budování kapacit NNO, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí